.: Ареал Пойнт :.

Да виждаш означава да можеш да вземеш решение!
 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Предмет на Дейност arrow Оценки на Недвижими Имоти
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПРИНЦИПИ

Справедливата пазарна стойност  е тази стойност, която в еднаква степен задоволява интересите на хипотетичен купувач и хипотетичен продавач в процеса на осъществяване на сделка за прехвърляне на собствеността, при което и двамата действат с желание, без да им е оказан натиск и достатъчно добре познават имащите отношение факти.

ТЕЗИС ПРИ ОЦЕНКИТЕ:
 1. Цел на оценката;
 2. Правен статут на оценявания обект;
 3. Местоположение;
 4. Описание на обекта на оценка и изводи за общото му състояние;
 5. Оценъчни методи и подходи.

НЯКОИ ОТ МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКИ:
пазарен метод- Същността на метода се състои в определянето на еталон, със същите параметри, както оценявания обект. Тогава справедливата пазарна цена се определя на основата на пазарната цена на еталона, с корекции за специфичните особености на  оценявания обект.  Зависимостта между оценения и оценявания обект е следната

Цена на оценения обект                                Цена на  еталона
-------------------------------- =  К корегиращ  ----------------------------------
Цена на оценявания обект                             икономически показатели

метода на чистата /вещната/ стойност - т.нар. “справедлива пазарна стойност”. В теорията и практиката на пазарното оценяване, справедливата пазарна стойност е онази цена, при която ще се извърши сделката между продавача и купувача, при положение, че и двамата са добре информирани за обекта на сделката и нито един от тях не се намира под въздействието на външен натиск

Корекционни коефициенти:
 • за степен на изграденост на инж.инфраструктура - Кк1= +0.15;
 • за степен на транспортна достъпност - Кк2= +0.20;
 • за екологични условия в района - Кк3= 0.20.
    Коригираната базисна цена на земята Цз кор. се определя като се вземат предвид конкретните стойности на корекционните коефициенти по следната формула:
Цз кор. = Цзб(0,75+ Кк1+ Кк2+ Кк3)

Метод на коефициентите - използва се за сравняване с нормативно регламентираните цени, може да се сравнява цената, получена по метода, с цената на друг имот, получена по този начин, но продаден и да се съди за пазарната стойност.

Метод на разходите - Той е най-близко до съвременната стойност на имота, което е допълнителен довод за неговото използване. Базира се на разходите, които биха се направили при изграждането на завода в момента като след внимателни анализи се взимат предвид експортното овехтяване, зависещо от типа на конструкциите и годините на стареене, и амортизациите, зависещи от  реалното амортизиране на обекта (атмосферни влияния и др.). За установяване на годността на металните конструкции и елементи се препоръчва дефектоскопия.